Erasmus+ KA201 projekts "ArtTera"

Turpinām realizēt projektu "ArtTera" programma Erasmus+ KA201 ietvaros.
Art - terapija jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir interaktīva un radoša apmācība.
Jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir nepieciešams nodrošināt iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē un būt savējas tiesības vienādiem ar pārejiem.
Cilvēku sociālās integrācijas politika ar ierobežotām iespējām mērķtiecīgi pāriet no atbalsta uz pašu invalīdu spēju attīstību, neatkarības attīstību, integrāciju vietējās kopienās un sociālās dzīves virzību.

Mūsu projekts “Art terapija - unikāls personiskās attīstības resurss” ir reālais instruments šo mērķa sasniegšanai, jo partneru organizācijas apkopo un dalās ar jaunatnes interaktīvās un radošās apmācības piemēriem ar ierobežotām iespējām, izmantojot mākslas terapiju. Partneri savāc ekspresīvās mākslas terapijas paraugus, ko lieto ne tikai to organizācijās, bet arī visās valstīs. Šis projekts cenšas apkopot esošo Eiropas valstu pieredzi. Praktizējošie pedagogi, izmanto tādus mākslas terapijas elementus kā mākslas, mūzikas, deju pedagoģijas elementus, lai analizētu pozitīvu ietekmi uz dažādiem bērniem, tostarp bērniem ar invaliditāti attīstībā.
Piedāvājam iepazīties ar mākslas terapijas metodēm šeit:

ArtTera Facebook lapa


Art therapy for disable youth interactive and creative learning

Young people with disabilities must be able to participate in society and have equal rights with all.
Policies for the social inclusion of people with disabilities are purposefully moving from support to the development of the abilities of the disabled themselves, the development of independence, integration into local communities and the promotion of social life.

The project “Art Therapy - a unique resource for personal development” partner organizations collect and share examples in interactive and creative learning of disable youth by using Art Therapy. The partners collect examples of the expressive art therapy used not only in their organizations but in all countries. This project tries to summarize the existing experience of European countries. practicing teachers, using elements of art therapy as a kind of art, music, dance pedagogy, to review the positive effects on different children, including children with developmental disabilities.
We suggest you get acquainted with the methods of art therapy here:

ArtTera Facebook page

ArtTera Facebook page